Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên luôn luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của khách hàng và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ thừa kế. Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên song hành trong vụ việc của bạn.

Từ lâu quan hệ thừa kế đã xuất hiện trong đời sống xã hội của con người. Quan hệ thừa kế xuất hiện đồng thời với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người.

Theo đó, quan hệ sở hữu là quan hệ giữa người với người về việc chiếm hữu của cải vật chất trong xã hội, trong quá trình sản xuất, lưu thông phân phối của cải vật chất. Sự chiếm hữu vật chất được thể hiện giữa người này với người khác, giữa tập đoàn người này với tập đoàn người khác. Sự chiếm hữu đó là tiền đề đầu tiên làm xuất hiện quan hệ thừa kế.

Với từng thời kì phát triển, chế định về quyền thừa kế đã được sửa đổi, bổ sung những điểm lớn, cơ bản phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội hiện nay, bảo đảm quyền và lợi ích của từng chủ thể được hưởng quyền thừa kế, của người quản lý di sản cũng như những người có quan hệ thân thiết với chủ sở hữu tài sản mà họ cũng có thể được hưởng thừa kế thông qua di chúc.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/dia-chi-luat-su-tai-tan-uyen/

Tìm hiểu khái niệm thừa kế cùng Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên

Thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch tài sản (của cải) của người chết cho người còn sống theo truyền thống, phong tục tập quán của từng dân tộc. Người hưởng tài sản có nghĩa vụ duy trì, phát triển giá trị vật chất, giá trị tinh thần và truyền thống, tập quán mà hệ trước để lại.

Trong xã hội có giai cấp, quan hệ thừa kế là đối tượng điều chỉnh của pháp luật, Nhà nước điều chỉnh quan hệ thừa kế nhằm đạt được những mục đích nhất định.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, thừa kế bao gồm: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự 2015, được hiểu là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên
Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên phân tích khái niệm quyền thừa kế

Theo nghĩa rộng, quyền thừa kế là pháp luật về thừa kế, là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định trình tự dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống.

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên là những người có kiến thức pháp luật chuyên sâu trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tư vấn pháp luật thừa kế.

Theo đó, thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định đồng thời quy định phạm vi quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

Quyền thừa kế hiểu theo nghĩa chủ quan là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Quyền chủ quan này phải phù hợp với các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về thừa kế nói riêng.

Quyền thừa kế và quyền để lại thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo hộ. Vì vậy, Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào quan hệ thừa kế. Từ đó, điều chỉnh hành vi và cách cư xử cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên cung cấp các quy định chung về pháp luật thừa kế

Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên xác định thời điểm và địa điểm mở thừa kế theo quy định tại Điều 611 Bộ luật dân sự 2015.

Thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày mà được Tòa án xác định là ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết.

Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 461 Bộ luật dân sự 2015, Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên cho biết, địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Người thừa kế

Điều 613 Bộ Luật dân sự 2015, có quy định: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Thời điểm phát sinh quyền và ngĩa vụ thừa kế

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên căn cứ quy định tại Điều 614 Bộ luật dân sự 2015, xác định kế từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền và nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Thời hiệu thừa kế

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên cung cấp cho khách hàng quy định về thời hiệu thừa kế được quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

  1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
  2. a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
  3. b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.
  4. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
  5. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên
Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên cung cấp các dịch vụ luật sư liên quan đến quan hệ thừa kế

Tư vấn thủ tục lập di chúc

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);

+ Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;

+ Thủ tục thủ tục lập di chúc đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên Tư vấn cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

+ Thủ tục để lập di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến lập di chúc cho tài sản khác.

Tư vấn chia di sản thừa kế

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc;

+ Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế.

+ Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;

+ Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

 vấn và giải quyết tranh chấp quyền thừa kế

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tư vấn hàng thừa kế, tài sản thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc;

+ Tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;

+ Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện.

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.

+ Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.

+ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

+ Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

+ Luật sư giỏi tại Tân Uyên tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền – nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp một cách tốt nhất tại các cấp Tòa án xét xử.

Chất lượng phục vụ khi liên hệ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên

Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các dịch vụ luật sư do Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên cung cấp.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về thừa kế, với đội ngũ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên, tận tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của khách hàng.

Bất cứ vụ việc khi đã được Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên tiếp nhận sẽ được giải quyết nhanh chóng nhất có thể, giúp quyền và lợi ích của khách hàng được đảm bảo.

Mọi thông tin về nhân thân của khách hàng hay thông tin tư vấn đều được Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên cam kết bảo mật cho khách hàng. Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật thông tin, không tiết lộ khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên không những có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ mà hơn thế đạo đức luật sư luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu.

Chúng tôi làm việc với phương châm bảo vệ lợi ích cho khách hàng theo quy định của pháp luật. Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên sẽ có cái nhìn khách quan nhất về vụ việc của bạn. Giải thích cho khách hàng hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại: https://luatsumhop.vn/luat-su-tu-van-thua-ke-tai-tan-uyen/

Quý khách hàng có thể tìm đến Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên bằng hai phương thức sau:

Một là, liên hệ qua số điện thoại Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên: 038.22.66.998 – 038.22.66.997, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, bất cứ khi nào có thắc mắc cần được luật sư tư vấn hãy nhấc điện thoại và gọi điện cho Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên.

Hai là, Quý khách hàng có thể đến trực tiếp Công ty luật tại Bình Dương để gặp gỡ Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên trao đổi về nội dung vụ việc, những vướng mắc mà bạn đang gặp phải để Luật sư lắng nghe, đánh giá và đưa ra phương hướng giải quyết cho yêu cầu của bạn.

Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên
Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ GIỎI THỪA KẾ TẠI TÂN UYÊN:

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

– Mail: [email protected]

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: luatsumhop.vn

Để đặt lịch, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư giỏi thừa kế tại Tân Uyên hỗ trợ Qúy khách.

>> xem thêm: Văn phòng luật sư tại Dĩ An

One thought on “Luật sư giỏi Thừa kế tại Tân Uyên

  1. Pingback: Luật sư uy tín tại Tân Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *