Theo Luật sỡ hữu trí tuệ thì Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế có giá trị ứng dụng cao không chỉ hỗ trợ thực hiện công việc mà còn đem laị nhiều lợi ích cho tác giả của sáng chế. Đây là đối tượng được pháp luật về sỡ hữu trí tuệ bảo về nếu đã được đăng ký sáng chế.

Vậy quy trình đăng ký sáng chế bao gồm những bước nào? Quy trình đăng ký năm 2022 có thay đổi không? Thời gian đăng ký có lâu không? Chi phí đăng ký sáng chế như thế nào?

Sau đây là tư vấn của Luật sư Luật Sum Họp về các câu hỏi trên:

Về điều kiện để được đăng ký sáng chế

Tổ chức, cá nhân muốn đăng ký tác giả cho sáng chế cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;
 •  Đối với tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật;
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

Đối với trường hợp  sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước:

 • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế;
 • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế;
 • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu – phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu – phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu – phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

– Người có quyền đăng ký sáng chế có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Về hồ sơ cần có

Các loại hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký sáng chế bao gồm:

 • Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ sáng chế (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 • Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
 • Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (bản sao đơn (các đơn) đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn, trừ đơn PCT);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Tờ khai đăng ký sáng chế (Lưu ý: tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong Tờ khai, nếu người nộp đơn không tự phân nhóm, phân loại hoặc phân nhóm, phân loại không chính xác thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí dịch vụ phân nhóm, phân loại theo quy định.)

Quy trình đăng ký sáng chế:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể được cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn thì có quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành thẩm định hình thức đơn. Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn ).

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

quy-trinh-dang-ky-sang-che
Quy trình đăng ký sáng chế năm 2022 (Ảnh minh họa)

Bước 3: Công bố đơn

Trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn thì đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu có yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn thì cơ quan có thảm quyền tiến hành thẩm định nội dung đơn.

Thẩm định nội dung đơn bao gồm các công việc: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì trong thời hạn 15 ngày Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp (Thời hạn công bố là 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.)

Phí, lệ phí đăng ký sáng chế:

–  Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.

–  Lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định. 600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

– Phí thẩm định nội dung:80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập).

– Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập).

– Phí tra cứu: 120.000 đồng.

– Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

– Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu).

 

Trên đây là toàn bộ tư vấn về quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế năm 2022. Doanh nghiệp, tác giả có yêu cầu nào khác vui lòng liên hệ Luật Sum Họp theo các cách thức sau đây:

Website: luatsumhop.vn

Fanpage: Hỗ trợ pháp lý 

Hotline: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Zalo: 038.22.66.998 – 038.22.66.997

Email: [email protected]

=> Bài viết liên quan:

Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2022

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *